Col·legi

Qui som

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (CPSIA) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

Aquesta corporació de dret públic es regeix per aquests Estatuts; per la Llei 13/82, del 17 de desembre, de col·legis professionals de Catalunya; pel Decret 329/83, del 7 de juliol, que va aprovar el Reglament de col·legis professionals de Catalunya, i per l’altra legislació comunitària, estatal o autonòmica que l’afecti.

El Col·legi de Psicòlegs d’Andorra és un espai professional, sense ànim de lucre, que vetlla per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint als ciutadans la òptima qualitat de l’atenció i el servei. S’hi integren de manera obligatòria tots els professionals de la psicologia que desenvolupen la seva activitat dins del Principat d’Andorra. Actualment, compta amb més de 70 col·legiats.

L’objectiu principal del Col·legi és promocionar el desenvolupament de la psicologia defensant els interessos professionals i socials dels seus membres. Amb el propòsit de representar a tots els professionals, fomentant la solidaritat i promocionant la formació i la participació com a pilars necessaris per un major desenvolupament tècnic i científic que desemboqui en la millora de l’activitat professional i vetllant per el compliment de las normes ètiques i deontològiques de la professió en benefici de la societat.

El Col·legi de Psicòlegs d’Andorra es regirà pels valors legals i ètics en vigor, per les pautes que les Institucions determinin i les que la deontologia pròpia dictamini.

Història

L’any  1989 es va crear el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra amb els objectius ( article 2 dels estatuts).

• Promoure i millorar el desenvolupament de l’exercici de la professió.

• Esser interlocutor del col·lectiu davant de les administracions i organismes estatals i associacions.

• Col·laborar amb altres entitats (nacionals i internacionals) en la realització d’activitats relacionades amb les  finalitats del Col·legi.

• Exercitar la funció i imposar les sancions  d’acord amb les finalitats del Col·legi.

• Realitzar  totes les altres funcions encomanades o bé es derivin del seu objecte i qui tingui relació amb les finalitats del Col·legi o de la professió.

Junta del Col·legi

L’actual junta del col·legi de Psicòlegs d’Andorra fou elegida en Assemblea General Extraordinària del dia 21 de juny del 2017:

  • President: Óscar FERNANDEZ GALDÓN
  • Secretària: Helena MAS SANTURÉ
  • Tresorera: Sònia BIGORDÀ PUJOL
  • Vocal: Arnau LÓPEZ PONS
  • Vocal: Sara GARCÍA SÁNCHEZ
  • Vocal: Marta ALBERT BABOT

Col·legiats exercint a Andorra

LLISTAT INFANTO-JUVENIL I ADULTS PER PSICÒLEG