Baixa Col·legial

NORMES PER LA SOL·LICITUD DE BAIXA VOLUNTÀRIA

Per acord de Junta de Govern, els col·legiats que vulguin causar baixa voluntària, d’acord amb el previst a l’article 14, apartat 1 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, hauran de dirigir per escrit la seva sol·licitud a la Junta, presentant-la al CPSIA personalment o bé per correu certificat.

Al produir-se la baixa voluntària, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes semestrals, en el cas de no fer-les efectives quedaran pendents i s’haurà d’abonar en el moment de tornar-se a donar d’alta al CPSIA.

Rebreu una carta per confirmar la baixa col·legial.