Codi Deontològic

La professió de psicòleg pot exercir-se de manera liberal, individualment o associadament, i també a través d’una relació laboral amb qualsevol empresa pública o privada o, si escau, a través d’una relació funcionarial.

En tot cas, l’actuació professional ha d’atenir-se a les normes deontològiques aprovades pel Col•legi.

L’exercici de la professió es basa en la independència de criteri professional, l’atenció adequada al client i el servei a la comunitat. El psicòleg té el deure i el dret de guardar el secret professional.

Codi Deontològic del Col.legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra