Com col·legiar-se

La incorporació al Col•legi és obligatòria per a l’exercici professional.

Heu de portar al CPSIA:

1. Fotocòpia compulsada o resguard (original) del títol

Durant els dos primers anys podeu presentar, si no teniu el títol, el resguard original. Quan teniu el títol original, l’heu de presentar al Col•legi.
A partir del segon any és obligatori presentar el títol original.

Titulació requerida:

a) Universitats espanyoles

-Llicenciat en psicologia
-Llicenciat en filosofia i lletres-secció o branca de psicologia
-Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació-secció o branca psicologia

b) Universitats estrangeres

Títols superiors obtinguts en altres països que estiguin homologats pel Ministeri d’Educació i Cultura d’Andorra.

2. Una fotografia (mides de fotografia de carnet).

3. Fotocòpia del passaport o document d’identitat.

4. Número de la llibreta o del compte corrent del banc o de la caixa (fotocòpia)

L’import de la quota es paga mitjançant càrrec bancari:

› Alta (segons la quota)
› Part proporcional semestre (segons la quota)

5. Certificat d’Assegurança de Responsabilitat Civil (El Col.legi proporciona un RC col.lectiva si es vol)

Descarregar full d’inscripció

 

Heu de tramitar a Govern:

1. Tramitar la Sol·licitud d’inscripció al Registre de Professions Sanitàries (T-124)

Descarregar full de govern T124

2. Tramitar la Sol·licitud d’Exercici de Professió Titulada

Imprés Professió Titulada

 

Honoraris aprovats en Assemblea General

Descarregar honoraris