Com col·legiar-se

La incorporació al Col•legi és obligatòria per a l’exercici professional.

Heu de portar al CPSIA:

1. Fotocòpia compulsada o resguard (original) del títol

Durant els dos primers anys podeu presentar, si no teniu el títol, el resguard original. Quan teniu el títol original, l’heu de presentar al Col•legi.
A partir del segon any és obligatori presentar el títol original.

Titulació requerida:

a) Universitats espanyoles

-Llicenciat en psicologia
-Llicenciat en filosofia i lletres-secció o branca de psicologia
-Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació-secció o branca psicologia

b) Universitats estrangeres

Títols superiors obtinguts en altres països que estiguin homologats pel Ministeri d’Educació i Cultura d’Andorra.

2. Una fotografia (mides de fotografia de carnet).

3. Fotocòpia del passaport o document d’identitat.

4. Número de la llibreta o del compte corrent del banc o de la caixa (fotocòpia)

L’import de la quota es paga mitjançant càrrec bancari.

5. Certificat d’Assegurança de Responsabilitat Civil (El Col.legi proporciona un RC col.lectiva si es vol)

6. Resolució de Govern de la Professió Titula de Psicòleg.

Documentació alta COPSIA

FULL INSCRIPCIÓ

 

Heu de tramitar a Govern:

1. Tramitar la Sol·licitud d’inscripció al Registre de Professions Sanitàries (T-124)

Sol·licitud d’inscripció al RPS

2. Tramitar la Sol·licitud d’Exercici de Professió Titulada

Sol.licitud Professió Titulada

 

Honoraris aprovats en Assemblea General

HONORARIS 2010 PSICÒLEGS