Estatuts

 

ESTATUTS aprovats el 21062017

Apartats relacionats:

TITOL l – REGIM GENERAL

     CAPÍTOL l.-  De la denominació, naturalesa, finalitats, funcions, duració i domicili

     CAPITOL II.- Dels col.legiats.

     CAPITOL III.- Drets i deures dels col.legiats

     CAPITOL IV.- Dels òrgans de govern, normes de constitució, funcionament i competència

          Secció 1 – L’Assemblea General

          Secció 2 – La Junta de Govern

          Secció 3.- Les comissions i les seccions

     CAPÍTOL V.- Del règim econòmic i administratiu

     CAPITOL VI.- De la dissolució del col.legi

TITOL II: RÈGIM DISCIPLINARI

     CAPÍTOL 1.- Disposicions Generals

     CAPÍTOL II.- Faltes i sancions

     CAPITOL III.- Procediment sancionador